O nouă lege privind infrastructura de telecomunicații este în vigoare

Posted by
Share Button
Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 559/25.07.2016 și intră în vigoare la data de 28 iulie 2016, clarifică și stabilește noi reguli pe baza cărora furnizorii de rețele de comunicații electronice vor avea acces pe proprietatea publică sau privată pentru a construi sau întreține rețelele de comunicații electronice și elementele de infrastructură fizică asociate acestora, precum și condițiile în care se face accesul la infrastructura fizică a altor operatori. Acest act normativ instituie reguli noi pentru asigurarea transparenței în ceea ce privește utilizarea infrastructurii fizice, pentru planificarea și coordonarea lucrărilor de construcții civile, dar și pentru autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice și a infrastructurilor asociate acestora. Noua lege preia o parte din prevederile deja existente în Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii, pe care o abrogă parțial, și asigură totodată transpunerea în legislația internă a prevederilor Directivei 2014/61/UE. Legea stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea realizării lucrărilor de construire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea (furnizori de utilități, infrastructura de transport a căilor ferate, drumuri etc.) și construirea de rețele de comunicații electronice și infrastructuri fizice asociate acestora. Accesul pe proprietatea publică Noul act normativ preia prevederile Legii nr. 154/2012 prin care au fost stabilite proceduri transparente și nediscriminatorii de încheiere a contractelor de acces pe proprietatea publică (publicarea de către administratorii acestui tip de proprietate a condițiilor în care se realizează accesul, inclusiv tarifele maxime percepute pentru exercitarea dreptului de acces) și, în plus, prevede ca tarifele maxime de acces să fie stabilite de ANCOM pe baza unei metodologii detaliate în scopul asigurării unei uniformizări a acestora, dar și pentru creșterea transparenței și a obiectivității privind modul în care au fost stabilite. De asemenea, se elimină calificarea juridică a dreptului de acces ca drept de servitute, părțile fiind libere să aleagă forma juridică sub care acest drept se va exercita (de exemplu, dreptul de acces poate fi constituit și exercitat în baza unui simplu contract de închiriere, în condițiile stabilite de legislația în vigoare). Accesul pe proprietatea privată În ceea ce privește accesul pe proprietatea privată, se menține reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de acces pe proprietatea privată, însă, pentru respectarea principiului nediscriminării, furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea privată, la fel ca în cazul accesului pe proprietate publică, au acum obligația de a transmite ANCOM informații privind datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, prețul și o copie a fiecărui contract de acces. Tarifele maxime ce vor fi stabilite de ANCOM pentru accesul pe proprietatea publică vor avea un caracter orientativ în negocierea prețurilor pentru accesul pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, se reglementează accesul gratuit pe proprietatea privată atunci când aceasta are același titular cu imobilul ce urmează a fi conectat la rețeaua de comunicații electronice. Ca și în cazul accesului pe proprietatea publică, se elimină calificarea juridică a dreptului de acces ca drept de servitute. Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea În ceea ce privește dreptul de acces la infrastructura fizică, se reglementează obligația operatorilor de rețea de a acorda acces la infrastructura pe care o dețin (stâlpi, piloni, conducte, canale, căi ferate, drumuri etc.), aceștia neputând refuza accesul decât din motive obiective și temeinic justificate. ANCOM va publica tarife orientative pentru accesul la anumite categorii de infrastructură fizică care vor constitui repere în negocierea contractelor de exercitare a dreptului de acces la infrastructura de către operatorii de rețele și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. ANCOM va crea un punct de informare unic pentru informațiile privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice. Noi competențe de soluționare a litigiilor au fost stabilite în sarcina ANCOM, aceste litigii putând avea ca obiect acordarea accesului la infrastructura fizică, inclusiv la cea instalată în interiorul unei clădiri, furnizarea de informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea infrastructurii fizice, efectuarea inspecțiilor elementelor de infrastructură. Coordonarea lucrărilor de construcții civile Noua lege instituie și anumite măsuri ce vizează coordonarea lucrărilor de construcții civile, astfel că operatorii de rețea vor pune la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, informații privind lucrările de inginerie civilă proprii, ANCOM fiind însărcinată cu soluționarea litigiilor privind furnizarea informațiilor privind lucrările de inginerie civilă și coordonarea lucrărilor. Pentru a veni în sprijinul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, al autorităţilor publice locale, al proprietarilor de imobile, precum şi al deţinătorilor de elemente de infrastructură interesaţi, ANCOM va actualiza în perioada următoare secțiunea dedicată Legii infrastructurii pe site-ul său care conține transpunerea normelor legislative într-un limbaj accesibil tuturor. 479
Share Button

Leave a Reply